CORE-studien

Gestaltpsykoterapin kommer ut ur garderoben

SAG genomför i samarbete med Linköpings universitet (LiU) en klientfokuserad studie av effekten av Gestaltpsykoterapi. SAG:s FoU-ansvarige Petra Juneholm tog i samarbete med professor Rolf Holmqvist vid Linköpings Universitet initiativet till den första akademiska studien någonsin i Sverige på Gestaltpsykoterapi.

En liknande studie har redan genomförts i England och kommer inom kort att startas upp i Norge, vilket innebär att studierna kan jämföras internationellt. Detta innebär också att den upplevda effekten av Gestaltterapi kan jämföras med andra terapiformer som tidigare studerats med CORE. Den svenska studien drog igång våren 2015.

Projektet behöver minst 200 case, eller klienter som underlag för att Rolf Holmqvist skall kunna skriva en vetenskaplig artikel. I praktiken innebär det att är ett antal terapeuter för att studien ska kunna genomföras. SAG ansvarar för samordning och förmedlar kontakten med Linköpings universitet i det inledande skedet. Terapeuten har sedan direktkontakt med universitet under själva studien. Studiens ingångsdata presenteras på Psykoterapimässan i Stockholm.

Vad innebär projektet för dig som terapeut?

Som terapeut får du inte bara möjlighet att medverka i en utvärdering av Gestaltterapin som metod, utan också en unik chans att få en bild av hur just ditt sätt att utöva Gestaltterapi påverkar dina klienter. Du får också möjligheten att ingå i ett storskaligt forskningsprojekt som CORE, där vi får feedback på vår metod både som individer och som yrkesgrupp. Vår förhoppning är att ditt deltagande i studien leder till att du utvecklas som terapeut och ökar din medvetenhet om ditt sätt att arbeta. Du kan naturligtvis också marknadsföra din verksamhet som en del av denna studie vilket ger ett mervärde för alla och kan skapa intresse bland blivande klienter.

– Det är viktigt för oss som yrkesgrupp, för att stärka vår identitet och känslan av tillhörighet i fältet, säger Petra Juneholm, SAG:s FoU-ansvarige. Hon poängterar att gestaltterapin via studien får en uppmärksamhet inom behandlarvärlden när den speglas via det oberoende forskarsamhället. En bekräftelse som ger akademisk grund under fötterna och praktikbaserad evidens att tala om. Som terapeut vill jag inte verka i det fördolda, jag längtar efter transparens. Vi får svart på vitt vad vi är bra på; och vad vi behöver bli bättre på. En gemensam grund att ta sats ifrån, helt enkelt. Och ett sätt för gestaltterapin att komma ut akademiskt.

Vad innebär projektet för dig som är klient?

Som klient får du en konkret möjlighet att påverka och reflektera över din terapi med en ökad medvetenhet om din egen process. Känslan av kontroll och autonomi förstärks. Kontakten mellan dig och din terapeut blir transparent och skattningsformuläret kan ge stöd för att ta upp svåra frågor, som en hjälp att benämna det onämnbara. Efter varje session får du sex frågor som berör relationen och arbetets kvalitet. Du bestämmer om du vill att din terapeut ska ta del av dina svar eller om de ska förbli annonyma och bara registreras för de som hanterar studiens data vid Linköpings Universitet.

Frågorna lyder:
1 Min behandlare och jag arbetade mot gemensamt överenskomna mål 
2 Det kändes som min behandlare uppskattade mig 
3 Min behandlare och jag respekterade varandra 
4 Vi var överens om vad som är viktigt för mig att arbeta med 
5 Jag upplevde att min behandlare brydde sig om mig även om jag gjorde saker som han/hon inte gillar
6 Jag tror att vi arbetade med mitt/mina problem på rätt sätt.

Innan sessionen börjar fyller du i ett formulär 36 frågor som berör din bild av hur du har haft det den senaste veckan. Detta formulär behöver inte fyllas i varje gång ni träffas. Formulären fylls i digitalt via dator eller platta som terapeuten tillhandahåller på sin praktik.

Vad innebär studien i praktiskt arbete för dig som terapeut?

Du fyller i två formulär per klient, ett bedömningsformulär vid första terapitillfället och ett avslutningsformulär vid den sista avslutande terapisessionen, om hur du uppfattar klientens tillstånd och beskriver vilken terapi hen får/fått. Dessutom skattar också du kontakten mellan dig och din klient efter varje session. Du svara också på sex frågor.

Den viktigaste delen av utvärderingen är dock den som klienten själv gör!

Logga in direkt till CORE-studiens websida»

Vill du veta mer eller anmäla dig? 
Kontakta Styrelsen»

Mer information för genomförande av studien»

OBS! Länken ovan om mer info fungerar bara för inloggad medlem!

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *