Hur går det till?

Samtal och nyfiket utforskande

Samtal och nyfiket utforskande är gestaltterapeutens huvudsakliga verktyg. Hur utforskandet kommer till uttryck anpassas till klientens behov, förmåga och tema och syftar till att ge nya perspektiv på gjorda erfarenheter, samt att prova olika handlingsalternativ. Många har kommit i kontakt med gestaltterapin genom den teknik som omtalas som den tomma eller heta stolen, en teknik som den samtida gestaltterapin kommit att lämna allt mer. Dagens gestaltterapi lägger större vikt vid de relationella och existentiella dimensionerna. Klientens personlighet och egna önskemål har stor betydelse för hur terapin utformas.

afsdfsdfsdasdfsfsdfsdf

Terapeutens roll

Gestaltterapeuter ser relationen mellan klienten och terapeuten som en bärande och verksam del av terapin. Den speglar hur du har det med kontakten med dig själv och med andra människor. Eftersom det är i relation med andra människor som vi formas och blir till, är det i relationerna vi lär oss hur vi ska förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Därför är det också i relation med andra vi kan läkas och få nya perspektiv.

Gestaltterapeuter strävar efter jämbördighet i mötet med klienten. Vi möter dig både som yrkesperson och medmänniska och delar med oss av egna erfarenheter och de reaktioner som kommer upp i mötet med dig – om de är av värde för dig och din process. Terapeuten kan vara både stödjande och konfronterande beroende på vad du som klient behöver.

Din roll

Som klient har du inflytande över hur din utveckling framskrider. Terapin formas efter vem du är, ditt uttryck och ditt sätt fungera. Gestaltterapins metod är fenomenologisk vilket betyder att vi uppmärksammar och arbetar med det som visar sig. I gestaltterapin är det du som är specialist på att vara du, terapeuten finns där som ett redskap för dig och erbjuder dig sin blick och sin närvaro för att du ska bli uppmärksam på hur du gör för att hindra dig att ta de steg du vill ta i ditt liv.

För vem?

Gestaltterapi passar för dig som vill arbeta med dig själv utifrån din nuvarande livssituation, som vill få tillgång till  hela din person och dina tillgångar. En gestaltterapeut tar emot dig som befinner dig i en djupare kris likaväl som dig som önskar fördjupning eller personlig utveckling. Eftersom kroppen har en viktig plats i gestaltterapin är den här metoden ett bra alternativ till rent kognitiva terapier och för dig som har kroppsliga symtom, känner dig främmande inför eller har bristande kontakt med dina kroppsliga signaler.

Naturligtvis är valet av terapeut viktig, efterom relationen utgör grunden i din terapi, ta därför kontakt med den terapeut som du valt och boka ett första möte för att känna efter om ni klickar. Att välja att gå in i en terapeutisk process är en investering i dig själv. Och ditt liv. Du har bara ett.

Bakgrund

Bibliotek

Gestalt i media