Relationell och existentiell

Gestaltterapin är en humanistisk terapiform

  • lyfter fram människans självmedvetande och meningsskapande inom ramen för en subjektivt konstruerad värld.
  • betonar relationernas betydelse för identitetsskapande och upprätthållande av psykisk hälsa.
  • framhåller en känslomässig förankring i livet genom användande av en fenomenologisk metod.
  • strävar efter att etablera individen i en situation av frihet, val och ansvar i den egna livssituationen.
  • betraktar ångest och kriser som existentiellt öppnande möjligheter.

afsdfsdfsdasdfsfsdfsdf

Relationell och existentiell

Gestaltterapin har under sin livstid kommit att alltmer utvecklas till en interpersonell psykoterapiform som vilar på existentiell grund. Vi ser relationen som läkande i sig. En gestaltterapeut betonar kvaliteter som empati, genuinitet och respekt samt strävar efter att etablera en autentisk verklig relation. Mötet mellan terapeut och klient är ett proffessionellt och mellanmänskligt möte, mellan två personer som delar erfarenheten av att vara en människa i världen. Mötet, kontakten, situationen här och nu, medvetenhet och ansvar är de centrala hörnstenarna.

Kroppen

Kroppsmedvetenheten har en viktig plats i gestaltterapin, eftersom det är genom kroppen vi får kontakt med våra känslor. I kroppen lagrar vi minnen för allt vi upplevt. Kroppen ger också tydliga signaler om hur vi har det. För att komma fram till vad som är oavslutat, oformulerat och som ännu söker sitt uttryck arbetar en gestaltterapeut med att öka din medvetenheten om hur du förhåller dig till din kroppslighet. Sinnesförnimmelser, känslor och intellekt ges samma värde.

Medveten närvaro och här och nu

Medveten närvaro har varit en av de metoder gestaltterapin arbetat med sedan starten på 1940-talet. Likheter finns till det som idag kallas för Mindfulness. Gestaltterapeuter pratar om awareness, skärpt medvetenhet eller bara här och nu. Medvetenheten tränas upp i nuet – vilket alltid är utgångspunkten i gestaltterapi. När du arbetar med din historia och tidiga erfarenheter så är det i ljuset av hur de påverkar dig i ditt liv idag. Gestaltterapeuter talar också om oavslutade gestalter, med det syftar vi på oavslutade mönster eller teman som upprepar sig i relationer, situationer eller tankar. De behöver avslutas, cirkeln behöver slutas helt enkelt, för att inte de inte ska hindra dig i din nuvarande tillvaro. Det här helhetsperspektivet innefattar också att dina erfarenheter och reaktioner alltid sätts in i det sammanhang du lever i.

Målet

Målet med gestaltterapi är att du genom ökad medvetenhet och stärkt självstöd ska kunna bestämma kursen i ditt liv, upptäcka fler valmöjligheter och stretcha dina gränser – privat, personligt, relationellt, likaväl som proffessionellt och politiskt.

Hur går det till?

Bakgrund

Bibliotek