Bli medlem

Medlemskap i yrkesföreningen SAG – Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, kan erhållas av den som genomgått en 4-årig utbildning till diplomerad gestaltterapeut hos en utbildningsanordnare som ackrediterats av EAGT (European Association of Gestalt Therapy). Person som inte examinerats vid ett ackrediterat institut men som ansökt och godkänts av EAGT som individuell medlem, kan också ansöka om auktorisation och få medlemsskap i SAG. Här hittar du en förteckning över de utbildningar som godkänts av EAGT.

Auktorisation

En av SAG:s viktigaste funktioner är att garantera en standard på de terapeuter som är auktoriserade. Det är en trygghet både för våra klienter men också för oss medlemmar att veta att vi alla lever upp till samma krav. Därför har vi en egen auktorisation vart tredje år där vi har satt upp krav på handledning och fortbildning som ska dokumenteras. Du kan läsa mer här>>

Studerandemedlem

Stödmedlem

Ansvarsförsäkring

För att få ett ordinarie medlemskap i SAG krävs att du har en ansvarsförsäkring för din verksamhet som psykoterapeut, denna ska inkludera en personförsäkring som gäller mot tredje man (klienten). SAG har ett förmånligt gruppavtal med Gefvert som du kan ansluta dig till, och själv sätta ihop den efter dina behov: Patientansvar 800 kr/år, Företag grund 750 kr/år och Sjukavbrott 1500 kr/år. SAG:s krav gäller bara försäkring som täcker patientansvar! Saknar du ansvarsförsäkring så berättar vi hur du ska göra och vem du ska kontakta, här kan du läsa om Gefverts olika försäkringar». Om du är anställd och/eller fackansluten har du förmodligen ett kollektivavtal med gällande ansvarsförsäkring. Hör efter om den gälller eller om du behöver köpa tillägg i form av en ansvarsförsäkring för din terapiverksamhet. Är du student kan det vara värt att höra dig för om din utbildningsanordnare har en ansvarsförsäkring för sina studenter.

Avgift

Medlemskapet löper per kalenderår. Ditt medlemskap träder i kraft så snart vi behandlat din ansökan, och från närmast påföljande hel månad. Avgiften består av en medlemsavgift på 200 kr och en serviceavgift på 1 040 kr (ex moms 260 kr), totalt 1 500 kr som faktureras dig när din ansökan inkommit. För studerandemedlem gäller en avgift om 500 kr per år.

För medlemskap som startas under det första halvåret betalas full medlems- och servicavgift, för medlemskap som startas efter den 30 juni betalas full medlemsavgift medan serviceavgiften beräknas utifrån kvarvarande månader. Auktorisationsbeviset skickas till dig när avgiften är betald. Serviceavgiften är avdragsgill för den som har eget företag. Medlemsavgiften är dock ej avdragsgill. Auktorisationen gäller sedan i fasta treårsperioder, den nuvarande perioden sträcker sig från 2021-2023.

Medlemsförmåner utöver auktorisationen

  • Exponering av dig själv och din verksamhet via egen profil med text och bild på hemsidan.
  • Möjlighet att marknadsföra kurser, grupper, föreläsningar, workshops och andra event som du medverkar i eller leder.
  • Under din tid som auktoriserad är du fri att använda SAG:s logotyp i dina trycksaker, på din hemsida eller som signatur i den e-post du använder i din verksamhet. 
  • Skriv ut vår folder som presenterar gestaltterapin på ett överskådligt och konkret vis. Lägg den på din mottagning och sprid den i dina nätverk. 
  • Digital prenumeration på BGJ – British Gestalt Journal som kommer ut med två nummer/år. Laddas ner från hemsidan. 
  • 10% rabatt på fortbildningar som arrangeras av Gestaltakademin. 
  • Nätverk, inbjudan till mingel, fortbildning, workshops, gemensamma arrangemang, internationella konferenser och andra sociala event.
  • Tryggghet och stöd genom SAG:s etikråd
  • Förmånligt pris på ansvarsförsäkring hos Gefvert via SAG

Ansökan

För att ansöka om medlemsskap – fyll i och skriv ut vårt ansökningsformulär för fullt medlemsskap eller studerandemedlemsskap. Dokumentet kan fyllas i direkt på datorn. Ort, datum och signatur får du dock plita dit manuellt med penna. »

Skicka till
Skanna in alltsammans och skicka digitalt till medlem@gestaltterapeuterna.se . Använd samma e-post om du har några frågor om medlemskap.

Om du vill använda snigelpost så är vår adress:

SAG – Sveriges Auktoriserad Gestaltterapeuter
Mailbox 102
111 73 STOCKHOLM

Som medlem förbinder du dig att följa föreningens stadgar och etiska riktlinjer. Klicka på aktuellt ord för att ladda ner dokumenten. Här finner du en sammanfattning om vad det innebär att vara medlem i SAG.

Vi vill gärna att just Du är med och bygger en riktigt stark yrkesförening för gestaltpsykoterapi i Sverige! 

Varmt välkommen med din ansökan!
/Styrelsen