GDPR - villkor och personuppgifter i SAG

Den 25 maj 2018 börjar EU:s nya dataskyddsförordning GDPR att gälla. SAG vill genom villkoren nedan lista vad det innebär för dig som som medlem och hur föreningen hanterar din personliga information.

Som medlem i SAG samlas följande uppgifter in om dig och sparas

 • Namn, adress, postadress (fakturaadress och/eller mottagningsadress)
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Arbetsplats
 • Antal år i föreningen
 • Utbildningsinstitut, samt examensår
 • Intyg avseende fortbildning, handledning och ansvarsförsäkring kopplade till din auktorisation

När du ansöker om medlemskap i SAG skickas din ansökan till valda representanter i SAG:s styrelse som beslutar om att uppta dig som medlem. Genom att välja e-post som kommunikationskanal för din ansökan om medlemskap godkänner du att vi fortsatt använder e-post i kommunikationen med dig. Om du vill återta detta godkännande måste yrkesföreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) meddelas skriftligen.

Om du inte vill skicka din medlemsansökan med okrypterad e-post kan du skicka den per post. Oavsett hur du ansöker om medlemskap godkänner du att vi för upp inhämtade uppgifter i en medlemsmatrikel samt att e-postadressen används för att distribuera föreningens nyhetsbrev via hemsidan. Medlemsmatrikeln lagras på SAG:s dropboxkonto där samtliga medlemmar i styrelsen kan ta del av dina kontaktuppgifter. Kontot på Dropbox är försedd med ett inloggningslösenord och skyddas mot obehörigas intrång. Uppgifter och intyg kopplade till dina auktorisation laddas upp och lagras i den digitala molntjänsten Zoho dit de styrelsemedlemmar som administrerar auktorisationen har tillgång. Kontot är skyddat med inloggningslösenord. Styrelsemedlems dator är försedd med individuellt lösenord. 

Begränsade uppgifter om dig som medlem publiceras vidare på hemsidan om du innehar en auktorisation eller ett studentmedlemsskap i SAG. Information om stödmedlem syns benkom för SAG:s styrelse.

Du behöver besöka din profil på SAG:s hemsida för att förvissa dig om att informationen om dig där är relevant och i enlighet med dina önskemål om offentlighet. 

Som auktoriserad medlem eller studentmedlem visas följande uppgifter om dig på SAG:s hemsida

 • Namn, telefonnummer, e-postadress, verksamhetsort.

Som person eller verksamhet dit du vill få hänvisningar visas följande uppgifter om dig på SAG:s hemsida

 • Namn och/eller mottagningens namn samt relevanta yrkestitlar
 • Adress till dig och/eller mottagningen
 • Telefonnummer till dig och/eller mottagningen
 • Hänvisning till hemsida för dig och/eller mottagningen
 • E-postadress till dig och/eller mottagningen
 • Specialisering som medlem själv anger via taggar och som är sökbara för besökare på hemsidan
 • Information, foto och texter som du själv laddar upp eller ber annan 

Vid ansökan om auktorisations eller studenmedlemsskap godkänner du att vi lagrar information om dig i enlighet med de uppgifter du lämnar i din ansökan. Du godkänner också att uppgifterna kommuniceras vidare till den som hanterar och godkänner ditt medlemsskap. Kopior på intyg och underlag som uppfyller SAG:s krav på fortbildning, handledning och patientansvarsförsäkring sparas i tre år, (under innestående auktorisationsperiod) eller fram till dess att medlem kommit in med underlag som godkänts och kvalificerar för en ny auktorisationsperiod. 

Om du inte godkänner detta behöver du på eget initiativ kontakta SAG:s styrelse för att få instruktioner om hur din ansökan kan behandlas.

Föreningen har vidare gjort bedömningen att vi inte behöver ett dataskyddsombud. Detta beror på att vi inte är ett offentligt organ, såsom en myndighet eller motsvarande, och inte registrerar uppgifter som i övrigt inte kan anses vara offentliga. Styrelsen som helhet övervakar löpande att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Eventuella avvikelser kommer att rapporteras snarast till dig som berörd medlem och årligen rapporteras vid föreningens årsmöten.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas eller användas för andra ändamål än direkt kommunikation mellan SAG och dig som medlem. Genom att godkänna villkoren får du regelbunden del av medlemsinformation såsom nyhetsbrev, kallelser till möten och inbjudan till utbildningar.

Information om accepterande av villkor

Samtliga befintliga medlemmar får under maj ett utskick från SAG med information om att besöka denna sida med villkor.

Om du inte accepterar vår hantering av dina personuppgifter enligt ovanstående information ska du också mejla styrelsen@gestaltterapeuterna.se senast den 20 maj 2018 och be att uppgifterna raderas eller rättas. Ange då vilka uppgifter som ska raderas, rättas eller hanteras annorlunda.

Personer som blir medlemmar i föreningen efter 10 maj har automatiskt accepterat de nya villkoren enligt GDPR.

Villkorens giltighet

Villkoren har upprättats den 10 maj 2018.

Medlemskap i yrkesföreningen SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, kan erhållas av den som genomgått en 4-årig utbildning till diplomerad gestaltterapeut hos en utbildningsanordnare som ackrediterats av EAGT (European Association of Gestalt Therapy). Person som inte examinerats vid ett ackrediterat institut men som ansökt och godkänts av EAGT som individuell medlem, kan också ansöka om auktorisation och få medlemsskap i SAG. Här hittar du en förteckning över de utbildningar som godkänts av EAGT.

Auktorisation

En av SAG:s viktigaste funktioner är att garantera en standard på de terapeuter som är auktoriserade. Det är en trygghet både för våra klienter men också för oss medlemmar att veta att vi alla lever upp till samma krav. Därför har vi en egen auktorisation vart tredje år där vi har satt upp krav på handledning och fortbildning som ska dokumenteras. Du kan läsa mer här>>

Studerandemedlem

SAG välkomnar även studentmedlemmar. Vad gäller studentmedlems terapeutiska verksamhet lyder denne under sitt utbildningsinstituts etiska regler, klagomålshantering och ansvar, vilket även gäller ansvarsförsäkring för det klientarbete studenten utför under sin studietid. Som studentmedlem får du skapa en egen profil för din terapiverksamhet/praktik som du har under handledning medan du är student. I profilen kommer det tydligt framgå att du är under utbildning. Ansökningsformuläret som du kan ladda ner, hittar du nedan under rubriken Ansökan. Kontakta styrelsen om du har några frågor.

Stödmedlem

Som stödmedlem stödjer du Gestaltpsykoterapin i Sverige. Stödmedlem kan vem som helst vara som delar vår människosyn och värdegrund. Du får våra nyhetsbrev och inbjudan till event som vi arrangerar. Vårt enda krav är att du inte har någon gestaltterapeutisk verksamhet alls –inte en enda klient – har du det ska du auktorisera dig och ha fullt medlemsskap. Priset för stödmedlemsskap är 200 kronor. Vill du stötta föreningen med ett sådant medlemsskap, ta kontakt med medlem@gestaltterapeuterna.se

Ansvarsförsäkring

För att få ett ordinarie medlemskap i SAG krävs att du har en ansvarsförsäkring för din verksamhet som psykoterapeut, denna ska inkludera en personförsäkring som gäller mot tredje man (klienten). SAG har ett förmånligt gruppavtal med Gefvert som du kan ansluta dig till, och själv sätta ihop den efter dina behov: Patientansvar 800 kr/år, Företag grund 750 kr/år och Sjukavbrott 1500 kr/år. SAG:s krav gäller bara försäkring som täcker patientansvar! Saknar du ansvarsförsäkring så berättar vi hur du ska göra och vem du ska kontakta, här kan du läsa om Gefverts olika försäkringar». Om du är anställd och/eller fackansluten har du förmodligen ett kollektivavtal med gällande ansvarsförsäkring. Hör efter om den gälller eller om du behöver köpa tillägg i form av en ansvarsförsäkring för din terapiverksamhet. Är du student kan det vara värt att höra dig för om din utbildningsanordnare har en ansvarsförsäkring för sina studenter.

Avgift

Medlemskapet löper per kalenderår. Ditt medlemskap träder i kraft så snart vi behandlat din ansökan, och från närmast påföljande hel månad. Avgiften består av en medlemsavgift på 200 kr och en serviceavgift på 1 040 kr (ex moms 260 kr), totalt 1 500 kr som faktureras dig när din ansökan inkommit. För studerandemedlem gäller en avgift om 500 kr per år.

För medlemskap som startas under det första halvåret betalas full medlems- och servicavgift, för medlemskap som startas efter den 30 juni betalas full medlemsavgift medan serviceavgiften beräknas utifrån kvarvarande månader. Auktorisationsbeviset skickas till dig när avgiften är betald. Serviceavgiften är avdragsgill för den som har eget företag. Medlemsavgiften är dock ej avdragsgill. Auktorisationen gäller sedan i fasta treårsperioder, den nuvarande perioden sträcker sig från 2021-2023.

Medlemsförmåner utöver auktorisationen

 • Exponering av dig själv och din verksamhet via egen profil med text och bild på hemsidan.
 • Möjlighet att marknadsföra kurser, grupper, föreläsningar, workshops och andra event som du medverkar i eller leder.
 • Under din tid som auktoriserad är du fri att använda SAG:s logotyp i dina trycksaker, på din hemsida eller som signatur i den e-post du använder i din verksamhet. 
 • Skriv ut vår folder som presenterar gestaltterapin på ett överskådligt och konkret vis. Lägg den på din mottagning och sprid den i dina nätverk. 
 • Digital prenumeration på BGJ - British Gestalt Journal som kommer ut med två nummer/år. Laddas ner från hemsidan. 
 • 10% rabatt på fortbildningar som arrangeras av Gestaltakademin. 
 • Nätverk, inbjudan till mingel, fortbildning, workshops, gemensamma arrangemang, internationella konferenser och andra sociala event.
 • Tryggghet och stöd genom SAG:s etikråd
 • Förmånligt pris på ansvarsförsäkring hos Gefvert via SAG

Ansökan

För att ansöka om medlemsskap - fyll i och skriv ut vårt ansökningsformulär för fullt medlemsskap eller studerandemedlemsskap. Dokumentet kan fyllas i direkt på datorn. Ort, datum och signatur får du dock plita dit manuellt med penna. »

Skicka till
Skanna in alltsammans och skicka digitalt till medlem@gestaltterapeuterna.se . Använd samma e-post om du har några frågor om medlemskap.

Om du vill använda snigelpost så är vår adress:

SAG - Sveriges Auktoriserad Gestaltterapeuter
Mailbox 102
111 73 STOCKHOLM

Som medlem förbinder du dig att följa föreningens stadgar och etiska riktlinjer. Klicka på aktuellt ord för att ladda ner dokumenten. Här finner du en sammanfattning om vad det innebär att vara medlem i SAG.

Vi vill gärna att just Du är med och bygger en riktigt stark yrkesförening för gestaltpsykoterapi i Sverige! 

Varmt välkommen med din ansökan!
/Styrelsen

Om föreningen SAG

Om föreningen SAG

SAG startade 1994 och är idag en yrkesförening för gestaltterapeuter i Sverige med fokus på kvalitet, etik och utveckling. Föreningen har idag 115 auktoriserade medlemmar från hela Sverige.

Föreningen Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter har till syfte att:

 • Sprida kunskap och kännedom om gestaltpsykoterapi och det gestaltterapeutiska förhållningssättet.
 • Värna om god kvalitet på våra medlemmars terapimottagningar och uppräthålla att de etiska reglerna följs.
 • Verka för fortutbildning och utveckling av våra medlemmar.
 • Genom kontakt med andra organisationer med gestaltterapeutisk inriktning såväl nationellt som internationellt främja samordning, utbildning och utveckling.

Gemensamt för våra medlemmar är att de har en minst 4-årig utbildning i Gestaltpsykoterapi från ett institut som är ackrediterat av EAGT (European Association for Gestalt Therapy) eller har ansökt och godkänts som individuell medlem hos EAGT. Den övergripande organisationen EAGT är i sin tur medlem i EAP (European Association for Psychotherapy). Många av våra medlemmar har en Master of Gestalt Psychotherapy, en majoritet har också en akademisk bakgrund som beteendevetare, hälsovetare, socionom, psykiatriker, präst, psykolog, psykoterapeut, pedagog, journalist, skådespelare etc. Många har också erfarenhet från behandlingsarbete inom psykiatri eller behandlingshem.

Auktorisation

SAG ansvarar för auktorisation och kvalitetsäkring för sina medlemmar

 • minst 60 timmar kontinuerlig vidareutbildning/tre år
 • minst 15 timmar handledning/tre år
 • ansvarsförsäkring för klient/patientarbetet

Våra krav skapar trygghet för terapeut och klient

Genom krav på handledning och fortbildning värnar SAG om medlemmarnas yrkesskicklighet samt tillhandahåller
etiska riktlinjer och struktur för hur dessa ska följas.

Ansök om auktorisation»

SAG är en medlemsförening som förutsätter att vi hjälps åt med att administrera och utveckla föreningen, vi välkomnar därför dig som vill delta i styrelsearbetet! Kontakta valberedningen i god tid innan årsmötet och anmäl ditt intresse!

Styrelse

Valda år-

2022 – Cecilia Lundkvist: Ordförande kontakta Cecilia
2021 – Helena Meering: Sekreterare kontakta Helena
2021 – Pia Svorono
kontakta Pia
2022 – Inez Victor kontakta Inez
2022 – Cecilia Falk kontakta Cecilia
2020 – Philip Ronne:Web/Medlemmar kontakta Philip

Här kan du se och läsa mer om de som ingår i styrelsen
Vill du nå hela styrelsen använder du e-posten styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Valberedning

2021 – Christel Segander kontakta Christel
2021 – Annalena Ståhl kontakta Annalena

Här kan se och läsa mer om de som ingår i valberedningen
Vill du nå hela valberedningen använder du e-posten valberedningen@gestaltterapeuterna.se

Revisorer

2021 – Fredrika Sandell kontakta Fredrika
2021 – Lars Övling kontakta Lars